Welcome to the official website of Xinjiang Hefeng Stone Co., Ltd.!

Hefeng Stone Co., Ltd. of Bortala Mongol Autonomous Prefecture

Phone Numbers of the Sales Departments:

Urumqi

Lu Shaoqi: 13999888858

Zhang Li: 13999888848

Liang Haifei: 15999195168

Telephone: 0991-6822100  0991-6822911  0991-6860111

E-mail: 3337339047@qq.com

Bole City

General Manager Mr. Bai: 13899998103

Jia Le: 13899449505

Dading: 13609177348

Jia Shaolong: 15899386558

Telephone: 0909-2269960


1536126638.png
13999888848
Copyright © 2018-2019 www.xjhfsc.com Xinjiang Hefeng Stone Co., Ltd. All right reserved.
Website technical support:Xinjiang Baijiangtu Network Service Co., Ltd.

新ICP备18001134号